Algemene voorwaarden

Hieronder vind je onze algemene verkoopvoorwaarden

1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Blooming Bakery, onderdeel van Stichting Fier, hierna te noemen “Blooming Bakery” en de klant.

2 Blooming Bakery zal op de website productinformatie (en daaraan verbonden prijsinformatie) ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend. Blooming Bakery accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Blooming Bakery behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

2.1 De klant kan de door Blooming Bakery op de website aangeboden producten bestellen en afhalen in de door hem/haar gekozen vestiging van Blooming Bakery. De klant kan bepaalde door Blooming Bakery geselecteerde producten per brievenbuspost laten bezorgen. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Blooming Bakery van de bestelling van de klant. Bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail van Blooming Bakery.

2.2 Het is de klant niet toegestaan Blooming Bakery een opdracht te geven tot het vervaardigen van producten die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien Blooming Bakery constateert of een vermoeden heeft dat de door de klant geplaatste bestelling in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft Blooming Bakery het recht de bestelling te annuleren.

2.3 In het geval van een bestelling van € 50,- of meer of in ieder ander geval waarin Blooming Bakery het nodig acht, kan Blooming Bakery telefonisch, per e-mail of schriftelijk contact opnemen met de klant over de bestelling(en), alvorens de bestelling in productie te nemen. Blooming Bakery houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

2.4 Blooming Bakery houdt zich het recht voor een aanbetaling te verzoeken, alvorens de bestelling in productie te nemen.

2.5 De klant kan de bestelling niet annuleren of de overeenkomst ontbinden via de website. Uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de afhaaldag kan de bestelling telefonisch (via 06 16 23 09 03) of per e-mail (via info@bloomingbakery.nl) ontbonden worden.

3  De producten kunnen worden afgehaald gedurende de openingstijden van de in de bevestigingsmail aangegeven vestiging. 

4 De klant is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typefouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door Blooming Bakery worden gecorrigeerd.

4.1 Prijzen zijn in euro’s, incl. BTW. De op de website en andere uitingen vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

4.2 Betaling vindt plaats op het moment dat de klant de producten ophaalt in de vestiging of via iDeal. De klant is, ook in het geval de producten niet worden afgehaald, gehouden tot betaling van de in de bevestigingsmail gegeven aankoopprijs. Als betaling plaatsvindt na aanmaning door Blooming Bakery is de klant een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en als Blooming Bakery haar vordering ter incasso uitbesteedt, is de klant ook de incassokosten verschuldigd.

5 Communicatie tussen Blooming Bakery en de klant geschiedt elektronisch, behoudens voorzover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door Blooming Bakery opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de klant, komt dit voor risico van laatstgenoemde.

6 Blooming Bakery stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de klant ter beschikking. De klant is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden voor online bestellen bij Blooming Bakery.

7 Blooming Bakery streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen. Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

8 Blooming Bakery is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Blooming Bakery ten opzichte van de klant, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.

9 Blooming Bakery is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

10 Op de algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

11. Blooming Bakery gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie. Lees hier onze privacyverklaring.

12 Bij levering worden onze producten overgedragen, dan wordt het risico ook overgedragen aan de klant. Blooming Bakery adviseert producten direct te consumeren.

13 De klant is gehouden de goederen direct na levering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij Blooming Bakery te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. 

Blooming Bakery, onderdeel van Fier
Holstmeerweg 1
8936 AS Leeuwarden
[T] 06 – 16 23 09 03
[W] www.bloomingbakery.nl
[E] info@ bloomingbakery.nl
[KvK] 76056155
[RABOBANK] NL55RABO0315170107